Pappapermisjon

Pappapermisjon ligger under regelverket som omhandler AVLØSNING VED SYKDOM.Vi har valgt å legge ut denne siden, for at det skal bli lettere å orientere seg i jungelen av forskrifter. Regelverk som omhandler mors rettigheter til refusjon finnes under AVLØSNING VED SYKDOM.(innholdet er hentet fra Agdenes Avløserlag )

PAPPAPERMISJON
Denne er ikke oppdatert etter nye regler, men det kommer….  (aug. 2013)

Retten til å få tilskudd ved svangerskap/fødsel er ikke lenger knyttet til morens rettigheter til ordningen + 14 dager for far.
Far har nå selvstendig rett til tilskudd i forbindelse med avløsning ved svangerskap/fødsel. Den som søker om tilskudd må ha vært i arbeid som bruker i minst 6 av de siste 10 måneder før fødselen. Svangerskapspenger for selvstendige næringsdrivende kvinner er også medtatt.

Far har nå 2 muligheter til tilskudd under svangerskap/fødsel:

  • Far kan ta ut 14 dager i forbindelse med svangerskap/fødsel. Disse dagene skal benyttes innenfor tidsrommet 2 uker før fødselen til 3 uker etter at mor er kommet hjem fra fødestue/sykehus.
  • Far kan benytte 6 uker i forbindelse med svangerskap/fødsel. Disse ukene skal benyttes først 6 uker etter fødsel, og innenfor mors svangerskapspermisjon. De første 6 ukene er for mor. Far kan benytte 6 uker i forbindelse med svangerskap/fødsel i perioden for fødselspermisjon. Far vil bli trukket fødselspenger fra dagsats refusjon.

En kan nytte BÅDE de 14 dagene og de 5 ukene. Kravet til næringsinntekt gjelder også her, likelydende som for tiskudd under sykdom. (se sykdomsavløsning).

Ved begge typer pappapermisjoner vil mor bli trukket i fødselspenger. Det må gis beskjed til trygdekontoret når far skal nytte permisjonen, dette føres opp på søknadsskjemaet «krav om fødselspenger» som leveres trygdekontoret.

Man søker om å få refundert utgiftene til avløser på skjema som heter SØKNAD OM AVLØSERTILSKUDD VED SYKDOM MV.ad om refusjon av avløserutgifter under permisjonen, likelydende som ved sykdomsavløsning.
Adopsjon har samme rettigheter.

Ved benyttelse av 6 uker pappapermisjon, vil far motta sykepenger fra folketrygden etter 16 dager, disse vil da bli fratrukket dagsatsen for tilskudd under avløsning, rest utbetales. (trygdekontoret regner ut hvor mye du har krav på pr. dag etter personinntekten). De første 16 dagene mottar far maksimal dagsats for ordningen.

                             VEDLEGG TIL SØKNADEN:

 

   – Fødelsattest.
   – Oppgave fra avløserlag over lønnskostnader til sykeavløsning. ( eller lønnskvitteringer og kvitteringer for betalte skatter og avgifter)
   – Bekreftelse fra selvangivelse, post 2.7.1 for de 2 siste kjente årene. ( for søknadsåret 2006 betyr det dokumentasjon for 2003/04 )
   – For 6-ukers ordningen trengs dessuten dokumentasjon på ytelser fra Trygdekontoret.