Landbrukstjenester Østfold SA

Avløsernes side

Hva er en avløser?
En avløser er en ansatt person som arbeider i landbruket. På en eller flere gårder, for en eller flere bønder.
Eksempler på dette er avløsning når bonden skal ha ferie/helgefri, ved sykdom hos bonden eller nær familie, eller som ekstra hjelp når det er mye å gjøre på gården.

Hva gjør en avløser?
Arbeidsoppgavene er veldig varierende fra gård til gård, men ofte danner jobb med husdyra grunnlaget for gårdsarbeidet.
Husdyra stelles som oftest morgen og kveld, og varigheten på dyrestellet varierer med hvor mange dyr det er, hvor mye som er modernisert med automatiske løsninger, og hvilken type husdyr(produksjon) det gjelder.
I uttrykket dyrestell ligger det melking (av kuer), foring (både med mjøl og pellets, som vi kaller kraftfór og med gras, silo, høy, halm, fórraps og annet som vi kaller grovfór), fjerning av møkk fra bingene dyra lever i (kalt møkkaskraping), legge ut strø i bingen (strø er forskjellige typer treflis og høvelspon), eventuelt gi vann, kanskje medisiner eller mineralnæring osv.
Dersom det er fødsel må man kanskje assistere de fødende, og sørge for at de nyfødte blir tatt hånd om på en forsvarlig måte. Er det små kalver eller grisunger krever disse ekstra pass og stell.
Om det er syke dyr må man ta kontakt med bonden eller ringe dyrlegen.

Kuer/storfe: Melking av kuene, samt foring( både kraftfor og grovfor) og stell av alle dyra. Måke møkk. Strø flis. Og melkemaskin-anlegget må vaskes.

Griser: Foring (kraftfor og evnt litt grovfor) og stell av dyrene. De nyfødte grisene får i utgangspunktet all sin næring gjennom melka fra purka, men en liten eller svak grisunge klarer kanskje ikke å sloss seg til en plass ved juret til purka – de må få hjelp! Måke møkk. Strø flis.

Fjørfe: Mye i fjørfeproduksjonen er automatisert. Men man må overvåke at alt fungerer som det skal. I tillegg må dyra ha det tørt, slik at fuktige områder strøs med flis. I hønsehusene er det en del jobb med sortering/pakking/vasking av egg.

Det er ellers mye som skal/bør gjøres. Tomme husdyravdelinger skal vaskes, ute skal det males og vedlikeholdes, det er våronn, slåttonn, skuronn osv.

Hvem kan bli avløser?
Det kan alle bli. Naturligvis hjelper det om du bor på gård med kuer eller griser. Men det er også mulig å spørre en bonde som har husdyr, om man kan få jobbe på gården. Man kan også kontakte Landbrukstjenester Østfold og forhøre seg om det er noen bønder som har spurt etter avløsere.
For å betjene maskiner i landbruket er det ofte aldersgrenser. Det være seg 16-års grense eller 18-års grense.
Skal man jobbe på en gård må bonden gi deg opplæring, også om det er arbeide som ikke har noen aldersgrense.
Det er både lærerikt og interessant å jobbe på en gård. Livet på gården med kalver som ønsker melk, grisunger som både leker og sloss med hverandre, man ser hvor avhengige bøndene er av været hvor man ofte ønsker seg regn i vekstsesongen, og pent vær når gras eller korn skal berges.

Hvordan er jobberutinene?
Vi skiller ofte mellom heltids-avløsere og deltids-avløsere.

  • En heltids-avløser har dette yrket på heltid. Man går på jobb om morgenen og kommer hjem på ettermiddagen. Noen arbeider med delt arbeidsdag, dvs at de jobber på heltid, men følger dyrestellene og har fri midt på dagen. Er man avløser på heltid vil det ofte være mye annet arbeide man tar del i. Arbeide som ofte følger årstiden. Heltidsavløsere jobber ofte fra mandag til fredag, men det er også en del som jobber hver annen helg, da med fire dager sammenhengende fri den andre helgen.
  • En deltids-avløser arbeider oftest i helger og ferier, samt på enkelte kvelder dersom det skulle være behov for det. Arbeidet til en deltidsavløser vil nok i sterkere grad være knyttet opp til husdyrstell morgen og kveld, og med arbeidsdager som ikke er fulle. I tillegg er mange med i onne-tidene hvis de er vant til å kjøre traktor. Det er mange ungdommer som er deltidsavløsere for å skaffe seg noe inntekt, men også voksne personer som har arbeidslyst og litt tid til overs.

Hygiene/smittefare
Man leser i media om kugalskap, svinepest og fugleinfluensa. I Norge har vi heldigvis et lavt sykdomspress i våre husdyrbesetninger. Men det hender E-coli bakterier har sneket seg inn i maten vår. For å sikre oss mot potensielle sykdommer har mange husdyrprodusenter smittesluse.  –  Bønder med smittesluse har krav om at det skal skiftes fottøy og besetningens arbeidstøy/kjeledress skal benyttes. Egne ytterklær og fottøy skal stå igjen på UTSIDEN av smitteslusa. Man skal også vaske seg på hender. På den måten reduseres risikoen for å ta med seg smitte inn i husdyrrommet.

Lønn og arbeidsforhold
Lønn og arbeidsforhold blir avtalt mellom avløser og bonde(evnt. avløserlag). Angående forslag til lønn, så se vår lønnstabell. Dersom bonden bruker avløserlaget til å foreta utlønning av sine avløsere, benyttes det standard timelister som dessuten inneholder arbeidskontrakt for midlertidig ansettelse.

Du er forsikret med både yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring dersom bonden bruker avløserlaget.

sykdom hos avløseren: Lov om Sykepenger regulerer dine rettigheter dersom du blir syk. Her er det mange regler, men får du en skade eller blir syk så du ikke kan jobbe, har man ofte krav på sykelønn. Bøndene som foretar utlønning via avløserlaget betaler inn en liten «forsikringspremie». Og da er det avløserlaget som utbetaler sykelønn til avløseren. Går man til legen, vil legen evnt. gi deg sykemelding, hvor vi skal ha den gule delen av sykemeldingen. Enkelte vil også ha rett til å skrive egenmelding. Denne gjelder for inntil 3 sammenhengende dager pr 12 måneder.

HMS
Det er heldigvis svært sjelden vi har avløsere som kommer til skade i landbruket. Dette forhindrer ikke at man skal tenke seg om, og dessuten være seg bevisst på at landbruket tross alt er en svært ulykkesbelastet arbeidsplass! Bønder ser seg kanskje blinde på arbeidsforhold på egen gård. Tro derfor ikke at alt er trygt og sikkert der du jobber. Vi har et verneombud, og han heter Kjell Fredriksen og bor i Degernes. Husk å være ditt eget verneombud. Du har både rett og plikt til å avbryte arbeid som er til fare for eget liv og helse!