Landbrukstjenester Østfold SA

KRITIKKVERDIGE FORHOLD – VARSLINGSRUTINER

 

For hvem?

For ansatte i Landbrukstjenester Østfold som oppdager eller opplever kritikkverdige forhold.

Krav til varsel:

Den som varsler skal opptre forsvarlig. Dette innebærer at man skal ha en berettiget mistanke om at det foreligger et kritikkverdig forhold på tidspunktet for varslingen.

I varselet skal det forklares hvorfor man har en berettiget mistanke.

 

Beskrivelse:

Hvem skal ha varselet:

Varselet skal sendes daglig leder v/Hans Nummestad.

Mail: hans.nummestad@n-lt.no

Post: Landbrukstjenester Østfold, Industriveien 3, 1890 Rakkestad

Dersom en ansatt av forskjellige årsaker ikke er bekvem med å sende varselet til ovenstående, kan det sendes til verneombud Kjell Fredriksen pr. mail: kj-r-f@online.no

 

Behandling av varselet:

Når daglig leder har mottatt varselet, skal det innen 2 uker avgjøres tiltak samt informere den gårdbrukeren/andre hvor kritikkverdig forhold finnes om at forhold må utbedres.

 

Oppfølging:

Dersom kritikkverdig forhold innebærer fare for liv eller helse for ansatte, skal Landbrukstjenester Østfold IKKE leie ut ansatte til denne oppdragsgiveren frem til forbedring er foretatt, og den ansatte plikter dessuten å avbryte arbeid til fare for liv eller helse.

Den som har varslet, skal ha tilbakemelding innen 3 uker om hva som er gjort i saken.

 

Annet:

En varsler skal ikke utsettes for sanksjoner, for eksempel tap av arbeidsoppgaver (unntak er dersom arbeidet er til fare for liv eller helse), advarsler, oppsigelse osv., -som en konsekvens av at man har varslet om kritikkverdige forhold. Ansatte oppfordres med dette til å varsle.

 

Denne rutinen skal ikke være en begrensning av den generelle ytringsfrihet.

 

13.07.2017