Landbrukstjenester Østfold SA

AVLØSNING VED FERIE OG FRITID  ( Denne siden er gjeldende for året 2008. )

Ordningen med tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, skal bidra til å fremme avløsning i jordbruket.


Krav til søker
«
Avløserordningene» er en refusjonsordning som går ut på at søkere kan få refundert utgifter som de har hatt til å leie avløser.


På grunnlag av dyretallet per 1. januar, oppgitt i søknad om prouksjonstilskudd, får foretakene fastsatt en maksimal refusjon i avløserordningene. Foretak kan få refundert utgifter innenfor den maksimale refusjonen som er fastsatt for hvert enkelt foretak.  

  

Hvem er berettiget avløsertilskudd – ferie og fritid

Foretak som fyller generelle vilkår for tilskudd1 kan få refundert utgifter til avløsning ved ferie og fritid. Tilskuddet blir gitt for faktiske utgifter til avløsning.

Enkeltpersonforetak må dokumentere utgiftene enten ved innberetning av lønnsutgifter eller gjennom

avløserlag. Øvrige foretak kan få utbetalt avløsertilskuddet uten at det stilles krav til dokumentasjon.

Skoler, offentlige og private institusjoner kan ikke få avløsertilskudd. Det gjelder blant annet forsøksgårder, samvirkebedrifter og stiftelser med videre. Listen er ikke fullstendig.

Søknad

Ved søknadsomgangen den 20. januar 2009 kan det søkes om avløsertilskudd for 2008.
Skjema «SLF 052» skal benyttes.

Ved utfylling av søknadsskjema er det ikke nødvendig å føre opp utgifter som overstiger det maksimale

refusjonsbeløpet.

Ved bruk av utenlandske arbeidstakere må det brukes D-nummer i skjemaet.

Ved virksomhetsoverdragelse mellom foretak etter den 1. januar 2008, må landbruksforvaltningen i kommunen orienteres. Kommunen melder slike endringer til fylkesmannen. Beregnet tilskudd blir da delt mellom foretakene, bortsett fra for samdrifter.

Foretak som går inn i samdrift i løpet av året, beholder det avløsertilskuddet som ble fastsatt per  1. januar 2008 ut året. Foretak som går ut av samdrift i løpet av året får først fastsatt nytt avløsertilskudd den 1. januar 2009.

Søknad om avløsertilskudd – søkeren har arbeidsgiveransvar

En søker kan få refundert utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløser (kode 111-A og kode 153-A i Skattedirektoratets kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver).
Søknad fra
foretak som har arbeidsgiveransvar for avløseren, vil bli kontrollert mot opplysningene i lønns- og trekkoppgaveregisteret til Skattedirektoratet. Dersom lønnsutgiftene ikke er innberettet til skattemyndighetene innen fristen for innberetning av lønnsutgifter, avvises utgiftene som grunnlag for søknad om utbetaling av tilskudd. I de tilfeller der det er brukt avløser til en sum av kr 1000 eller lavere, er det ikke innberetningspliktig fra skatteetatens side. Disse beløpene må også innberettes for å få refusjon.

Søknad om avløsertilskudd – avløseren er ansatt i avløserlag

Søknad fra foretak som har kjøpt avløsertjenester fra avløserlag vil bli kontrollert mot opplysninger fra avløserlagene. Foretak som dokumenterer sine utgifter gjennom avløserlag trenger ikke å levere tilsvarende dokumentasjon til kommunen.

Avløserlaget må være organisert med eget styre og vedtekter. Avløserlaget må være godkjent av fylkesmannen etter tilråding fra kommunen der laget er registrert.

1. jf forskrift av 23. november 1998 nr 1086 om tilskott til avløysing § 3

Statens landbruksforvaltning Produksjonstilskudd i jordbruket I Tilskudd til avløsning I Tidligpensjon til jordbrukere Veiledningshefte – Søknadsfrist 20. januar 2009

 


 

 

Søknad om avløsertilskudd – landbruksvikar

Det kan også refunderes utgifter til landbruksvikar. Utgiftene må dokumenteres.

Utbetaling av avløsertilskudd

Utbetaling av avløsertilskudd for 2008 vil skje i juni-09 sammen med produksjonstilskudd. Søkeren kan be om at utbetalingen skal skje direkte til avløserlag/avløserring. Det er da en forutsetning at det bare forekommer en type avløserutgifter på søknadsskjema.
Det blir kun betalt ut tilskudd til avløserlag/-ringer med godkjent
organisasjonsnummer.

 

Beregning av tilskudd for 2008

Foretak som søker om tilskudd til husdyr vil få beregnet et avløsertilskudd. Tilskuddet blir beregnet på grunnlag av satser per dyr. Tilskuddet blir avgrenset av et maksimalbeløp per foretak.
For 2008 er maksimalbeløpet kr 58.0
00,-. Minimumsbeløp for å ha krav på tilskudd er kr 5 000.
Det vil bli orientert om beregnet avløsertilskudd for
2008 i tilskuddsbrevet i juni.

Satsene for 2008 er foreløpige. Endelige satser blir fastsatt før utbetalingen av tilskuddet i juni 2009. De endelige satsene kan avvike fra de foreløpige.

Foreløpige satser per dyr per år for tilskudd til avløsing, ferie og fritid for 2008

Dyreslag (dyrekode på søknadsskjema)     Intervall      Sats kr/dyr

Melkekyr (120)                           1-8            3.240

                                         over 8 dyr     2.199

Storfe (119)                             Alle dyr         468

Melkegeiter (140)                        1-40             770

                                         over 40 dyr      515

Ammekyr (121)                            Alle dyr         600
Sauer over 1 år/ammegeiter (137,142)     Alle dyr         407

Slaktegriser (184)                       Alle dyr          33

Verpehøner og avlsdyr av ender/kalkun/gjess  alle dyr       8,10

Avlskaniner (180)                        Alle dyr         231

Gjess/kalkuner (188, 189)                Alle dyr           2,84

Ender/livkyllinger (185,187)             Alle dyr           2,84

Slaktekyllinger (186)                    Alle dyr           0,34

Økoøolgiske slaktekyllinger              Alle dyr           1,36
Revetisper (171)                         Alle dyr         255
Mink-/ildertisper (170)                  Alle dyr          75

Hjort                                    Alle dyr         315

 

 

Praktikant

I veiledningen til praktikantordningen står det at avløsertilskudd ikke kan brukes til å dekke egenandelen av lønnskostnadene til praktikanten.