Landbrukstjenester Østfold SA

AVLØSNING VED SYKDOM m.v.

Du får tilskudd til avløser fra første dag du er sykmeldt hvis du har rett på avløsertilskudd og har inntekt fra jordbruket, og i vekstsesongen hvis du er planteprodusent av et visst omfang. Les vilkårene i artikkelen.
Det er landbrukskontorene som forvalter ordningen for fylkesmannen, men vi hjelper til med å fylle ut søknaden.

 

Husdyr-, plante- og honningprodusenter kan få tilskudd til avløsning ved sykdom med videre.
Tilskudd kan gis
til enkeltpersonforetak og deltakere i ansvarlige selskap som driver jordbruksproduksjon på en eller flere landbrukseiendommer og har næringsinntekt fra foretaket.

Når kan du få tilskudd?

Sykdom

Du kan få tilskudd fra 1.dag med sykemelding hvis du mottar avløsertilskudd, men les vilkårene lenger nede i artikkelen.

Ved sykdom kan det ytes tilskudd i til sammen 365 dager fordelt på de siste tre år. Grensen på 365 dager i løpet av en treårsperiode gjelder ikke antall dager søkeren har leid inn en avløser, men antall dager søkeren selv har vært sykmeldt.

For å ha rett til tilskudd ved avløsning ved sykdom, må søker være sykmeldt fra arbeidet i landbruksforetaket.

Det vil si at søker må konsultere lege og at det må foreligge en sykmelding som er gyldig i forhold til trygdekontoret. Når søker har vært friskmeldt sammenhengende i 26 uker, kan det på nytt ytes tilskudd til avløsning ved sykdom. Det kan kreves dokumentasjon i form av kopi av en friskmelding.

Det kan gis dispensasjon fra kravet om 26 uker friskmelding dersom det oppstår annen kortvarig sykdom enn den som har forårsaket langvarig sykmelding. Det kan også gis dispensasjon dersom søker er sykmeldt og står i ventekø for operasjon, og for en kortere periode i forbindelse med operasjon. Det bør ikke gis dispensasjon for mer enn to måneder.

Svangerskap/fødsel

Er ikke helt sikker på antall uker lenger, men systemet er det samme..

Ved fødsel må den som søker ha vært i arbeid på landbruksforetaket i minst 6 av de siste 10 månedene før fødselen. Retten til tilskudd er knyttet til utbetaling av fødselspenger. Den av foreldrene som får utbetalt fødselspenger for søknadsperioden, kan få tilskudd. Som i trygdeordningen, er ukene før fødselen og de første seks ukene etter fødselen forbeholdt mor og resten av permisjonstiden kan deles mellom mor og far, bortsett fra «pappakvoten». Dersom fars uker overføres til mor etter vedtak av trygdekontoret slik at hun får fødselspenger, kan hun få tilskudd for disse ukene.

Far kan søke om tilskudd til avløsning i 14 dager i forbindelse med fødselen. Disse 14 dagene må tas sammenhengende i en periode på to uker før fødselen og tre uker etter at mor og barn har kommet hjem fra sykehuset/fødestuen.

Dersom den gravide i en periode mottar svangerskapspenger, kan det også ytes tilskudd til avløsning. Denne
perioden inngår ikke i fødselspermisjonen.


For nyetablerte kan det gis dispensasjon fra kravet om at søker må ha vært i arbeid på foretaket i minst 6 av
de siste 10 månedene før fødselen.

Syke barn

Det gis tilskudd til avløsning ved følge av sykt barn under 12 år eller funksjonshemmet barn under 16 år til behandling på sykehus, institusjon eller hos spesialist. Dette gjelder for inntil 20 dager per år for hver av foreldrene. Foreldre med kronisk syke barn under 16 år, kan få tilskudd til avløsning i inntil 20 dager per år for å være hjemme når barnet er sykt, eller delta i opplæring/kurs knyttet til barnets sykdom. Enslige foreldre kan få inntil 40 dager per år.


For foreldrene i spesielt vanskelige situasjoner kan det gis dispensasjon fra grensen for antall dager.

Dødsfall

Bestemmelsene for dødsfall gjelder dersom en som har næringsinntekt fra foretaket dør. I disse tilfellene skal det ikke trekkes for eventuelle sykepenger som gjenlevende ektefelle/samboer, barn eller foreldre får.

Tilskuddsperioden kan forlenges ved dispensasjon, for eksempel dersom barn må fullføre skolegang før de kan ta over driften, eller dersom gjenlevende ektefelle/samboer må ta hånd om barn under to år eller lignende.

Vilkår


Næringsinntekt jordbruk/gartneri

Søker må ha næringsinntekt jordbruk/gartneri fra foretaket for å være berettiget tilskudd til avløsning ved sykdom med videre. Nivået på næringsinntekten er knyttet opp mot grunnbeløpet (G) i folketrygden og må

tilsvare gjennomsnittlig 1/2 G de siste to hele regnskapsår.


I 2013 skal det beregnes gjennomsnitt for 2
010 og 2011. Denne inntekten skal sammenlignes med grunnbeløpet (G) fra siste avsluttede likningsår. For 2013 er det 2011 og beløpet er kr 39 012,-.


Etter særskilt vurdering kan det innvilges dispensasjon i de tilfeller der søker har næringsinntekt lavere enn 1/2 G. Det gjelder i første rekke søkere som i en periode har hatt lav inntjening i foretaket som følge av nyetablering, investeringer, vedlikehold eller ekstraordinære forhold. Det kan også, etter særskilt vurdering, innvilges dispensasjon for nyetablerte søkere uten næringsinntekt. Det må da bekreftes at søker har meldt fra til ligningskontoret om forskuddstrekk for næringsdrivende.

Har du lønnet arbeid ved siden av gårdsdrifta blir sykepenger du får fra arbeidsgiver trukket fra totalbeløpet før du får noe fra tilskuddsordningen. Det samme gjelder utbetalinger fra NAV. Men husk at tilskuddet gis for 7 dager i uka, lønn i 5.  Ring hvis du er i tvil.

Annet


Onnetid

Tilskudd til plante- og honningprodusenter gjelder i perioden 15. april til 1. oktober, mens husdyrprodusenter gis tilskudd hele året. Plante- og honningprodusenter som driver i kombinasjon med husdyrproduksjon, kan derved få et høyere grunnlag for fastsetting av foretakets maksimale dagsats i perioden 15. april til 1. oktober.

Ett tilskudd

Dersom begge ektefellene/samboerne er syke samtidig og begge er berettiget tilskudd til avløsning ved sykdom, kan kun den ene søke om tilskudd. Det trekkes da i forhold til dennes sykepenger. Det er ikke mulig for to ektefeller/samboere å søke om tilskuddet samtidig, selv om årsakene til å søke er forskjellige. Det ytes altså ett tilskudd til avløsning ved sykdom med videre, per foretak for samme dag/periode, selv om det er to søkere som er berettiget tilskuddet. Tilsvarende gjelder for samdrifter; kun én berettiget person kan få tilskudd for samme dag/periode. Hvis en berettiget person eier flere foretak, kan det kun ytes ett tilskudd til personen for samme dag/periode, med grunnlag fra ett av foretakene. Dersom ektefeller/samboere driver hvert sitt foretak, kan de få ett tilskudd hver hvis de er syke mv. samtidig.  Detter gjelder hvis foretakene drives som selvstendige enheter og mottar hver sine produksjonstilskudd.

Utregning av tilskuddet

Grunnlaget for tilskudd til husdyrproduksjon, er maksimalt tilskudd utregnet etter forskrift om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid og dyretall på registreringsdatoen 1. januar det året du er syk. Dersom det ikke er slikt grunnlag den 1. januar, for eksempel ved nyetablering av husdyrproduksjon, kan det gis dispensasjon. Grunnlag kan da beregnes utfra dyretallet i søknad om produksjonstilskudd på registreringsdatoen 31. juli, eller ved å kontrollere dyretallet på foretaket når en sak som gir grunnlag for vurdering av dispensasjon foreligger.

For veksthusprodusenter er grunnlaget veksthusarealet. Grunnlaget for tilskudd til planteprodusenter er arealet på søknad om produksjonstilskudd på registreringsdatoen 31. juli. Grunnlaget for tilskudd til honningprodusenter er antall bikuber per 1. april. Satsene er fastsatt i jordbruksoppgjøret og gjengitt i tabellen under.


Kroner per dekar/bikube for fastsetting av maksimalt tilskudd 2013:


Vekst                                       Sats i kr per dekar

Korn                                                         45

Potet                                                       205

Frukt og bær                                                895

Grønnsaker og andre planteprodukter                         505


Grunnlaget avgjør maksimalt tilskudd per dag per foretak ved avløsning ved sykdom.

 

Maksimalt tilskudd per dag og per foretak

Husdyr- og planteprodusenter       Dagsats under sykdom, max kr

5 000–12 000                                                475

12 001–18 000                                               690

18 001–24 000                                               925

24 001–30 000                                              1160

> 30 000                                                   1400

Trekk i tilskuddet

Trekk i tilskuddet skal gjøres når summen av tilskudd, utbetalinger fra NAV og andre ytelser tilsvarer minst maksimal dagsats for ordningen.


Dagsatsen for syke-/fødselspenger/lønn er ukesats dividert på 7, eller månedssats dividert på 30.

Landbruksvikar

Ved bruk av landbruksvikar, søkes det om tilskudd til avløsning ved sykdom med videre på samme skjema som ved bruk av annen avløser.

Søknad og dokumentasjon

Søknadsskjemaet «SLF-151» fås ved henvendelse til kommunen. Det er også tilgjengelig på Statens landbruksforvaltnings hjemmesider, klikk her for skjema. 


Dersom det er nødvendig å leie avløser for en lengre periode, kan det søkes om flere delutbetalinger; for
eksempel for perioder på to måneder.

Søknaden må være sendt inn senest tre måneder etter siste dag som gir rett til tilskudd.