Landbrukstjenester Østfold SA

Lønnstabell for deltidsavløsere fra 1.mai 2021

Aldersgrense: for å benytte avløsertilskudd må avløseren ha fylt 15 år, men man kan få eget skattekort og ha lønnet arbeid fra fylte 13 år.

Tabellen er ment som hjelp ved fastsettelse av lønn, og er bare veiledende.
Det eneste som er ufravikelig er at alle ansatte over 18 år skal ha minst 151.50,- kr. pr. time.  Dette gjelder både nordmenn og utenlandske statsborgere som har vært i landet mer enn 6 måneder.

PRAKSIS:

Ved fastsettelse av lønn skal det tas hensyn til tidligere praksis og gjennomført landbruksskole.

Vanlig praksis i yrket teller fullt ut, men ved tvil må man bruke sunt bondevett.

ARBEIDSTID:

Normal arbeidsdag er 7,5 timer, og en arbeidsuke er 37,5 timer.

OVERTIDSTILLEGG:

De generelle reglene for overtid i Landbrukstjenester Østfold er prosentvis:
De første 2 timene overtid:                 40% tillegg.
Fra 2 til 4 timer overtid:                      50% tillegg.
Over 4 timer eller etter kl 21.00:     100% tillegg.

HELGETILLEGG:    (  Dette er som sagt veiledende. )
Helge-godtgjørelsen er et tillegg på 75% på vanlig timelønn. Det vil i praksis bety husdyrstell utført på lørdag/søndag og ellers andre helg- og helligdager gjennom året. Vanlig jobbing på lørdag utløser normalt ikke noe tillegg.
Skriv helgetimene i kolonne «Timer helg» og noter på lista hvis dere har avtalt noe annet enn 75%.

KJØREGODTGJØRELSE:
Ingen godtgjørelse for transport til og fra hjem/arbeidssted. Ved delt arbeidsdag kan det gis godtgjørelse for den ene turen til og fra hjem/arbeid.  Satsen er for tiden kr. 3,50 pr. km.

VERNEUTSTYR:
Avløseren skal holdes med nødvendig verneutstyr. Hvis avløseren holder verneutstyr selv kan det avtales en godtgjørelse for det.

AVLØSERLAGETS VEILEDENDE LØNNSTABELL:
Alder Praksis-(år) Timelønn ikke agronom Timelønn helg Timelønn agronom Timelønn helg agronom
13-14 år 90.50 / 98.50 158.50 / 172.50
15 år 110.00 192.50
16 år 123.00 215.25
17 år 128.50 225.00
Over   18 år 151.50 265.00 164.50 288.00
 1 års praksis 160.00 280.00 173.00 302.75
 2 års praksis 168.50 295.00 181.50 317.50
 4 års praksis 176.00 308.00 189.00 330.75
 6 års praksis 183.50 321.00 196.50 344.00
 8 års praksis 190.50 333.50 203.50 356.00

UTENLANDSKE SOM ER I NORGE FOR FØRSTE GANG:

Kr. 129,40 pr time de første 3 månedene ( minstelønn landbruk )

Kr. 134,90 pr time fra 4. – 6. måned         ( minstelønn landbruk )

Kr. 151,50 pr time fra 7. måned                 ( minstelønn landbruk – gjelder alle over 18 år, uansett statsborgerskap )

Alle som blir lønnet gjennom avløserlaget er forsikret for yrkesskade. De er også ansvars-forsikret for skade på tredjemanns (bondens) person eller eiendom for inntil 10 mill. pr. skadetilfelle, så lenge opplæring er gitt.  De blir automatisk meldt inn i den obligatoriske tjenestepensjonsordningen når kravene er oppfylt.

Egenandelen er på kr 4.000,- ( kr 6.000,- ved familieavløsning) for ansvarsforsikringen.

Landbrukstjenester Østfold betaler også SYKEPENGER til avløser (ikke familieavløsning) i arbeidsgiverperioden som er de første 16 kalenderdagene, når avløseren har rett på dette.