Landbrukstjenester Østfold SA

Sykefravær -ansatte

Regler
( Innholdet nedenunder er ikke uttømmende. Se http://www.nav.no for mer informasjon. )

Dersom du blir syk, kan du ha rett på sykelønn.
Er perioden du er syk inntil 16 kalenderdager er det arbeidsgiver som utbetaler sykelønn.
Avløserkontoret dekker den lønna, unntatt ved familieavløsning hvor bonden dekker lønn.
Er du syk utover 16 dager, er det NAV som har ansvaret for å utbetale sykelønn.
Mens NAV baserer sine utbetalinger på gjennomsnittlig uke- eller månedslønn,
skal arbeidsgiver sørge for at du får den lønna du skulle hatt, dersom du var i arbeid.
Det er altså de planlagte arbeidstimene som gjelder i de første 16 kalenderdagene.

Dersom du ikke kan gå på jobb, er det svært viktig at du gir beskjed til bonden om at du ikke er arbeidsfør. Gi også beskjed om hvor lenge du antar det tar før du er tilbake i arbeid.

Egenmelding
Dersom du er syk for en periode på inntil 3 (kalender)dager, trenger du ikke sykmelding fra lege for å ha rett på sykelønn.
Dette kalles EGENMELDING og kan benyttes ved inntil 4 enkelttilfeller av sykdom i en tolv-måneders periode. Du må ha jobbet hos oss i minst 2 måneder for å ha rett til å benytte egenmelding.
Det er greit at du bruker timelistene for å føre opp egenmeldt sykdom.
HUSK å skrive «EGENMELDING» ute til høyre på timelistene.

Sykmelding
Dersom du har jobbet hos oss i minst fire uker, har du rett på sykepenger dersom du har sykmelding fra lege m.v.
Skulle du imidlertid være så uheldig å bli skadet i arbeidstida på arbeidsplassen, har du rett på sykelønn fra første dag.
Sykmeldingen har flere deler. Kontoret skal alltid ha del C, og del D sendes også til kontoret når det er innenfor 16-dagers arbeidsgiverperiode, og deretter skal del D sendes til NAV i den kommunen hvor du er bosatt. Del B skal du beholde selv.
Du har mulighet til å være sykmeldt i inntil ett år. Deretter er kan man få arbeidsavklaringspenger, etter innvilget søknad. 3 mnd. søknadsfrist.

Oppfølging av sykmeldte
Norge har regler for oppfølging av sykmeldte. Målet med denne oppfølgingen er å få sykmeldte arbeidstakere tilbake i jobb så snart som mulig.
Er man uheldig og brekker et bein eller en arm, er det vanskelig å jobbe i landbruket.
Men er det andre årsaker til sykefraværet, skal lege, arbeidsgiver og ansatt søke løsninger hvor enten lettere arbeidsoppgaver tilbys, eller man skal se på muligheter for å legge til rette for at arbeidet kan utføres på en enklere måte.
I avløseryrket er ikke dette så lett. Men kanskje man kan være 70 % sykmeldt, og jobbe 30%?

Hva skjer ved sykdom?
Arbeidstaker skal:
•  Gi bonde beskjed snarest mulig ved 1. fraværsdag. Opplyse om hva du eventuelt kan klare å utføre av arbeidsoppgaver.
•  Levere sykmelding til arbeidsgiver (avløserkontoret ). Diskutere med legen om tilrettelegging kan forhindre sykmelding.
•  Samarbeide med arbeidsgiver for å finne løsninger som hindrer unødig langvarig sykefravær. Om arbeidstaker ikke medvirker, kan sykepengene stanses.
•  Medvirke ved utarbeidelse av oppfølgingsplan innen 4 uker etter at arbeidstaker blir sykmeldt.
•  Delta på dialogmøte-1 innen 7 uker etter at arbeidstaker blir sykmeldt.
•  Gi opplysninger til arbeidsgiver samt lege/NAV om egen arbeidsevne.
•  Prøve seg i arbeidsrelatert virksomhet
•  Delta i dialogmøte-2 i regi av NAV ved 26 ukers sykefravær.

Arbeidsgiver skal:
•  I dialog med arbeidstaker, forsøke å tilrettelegge arbeidet såfremt det er mulig. Diskutere restarbeidsevne og finne alternative arbeidsoppgaver.
•  Innen 4 fraværsuke, utarbeide en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker. Oppfølgingsplanen skal sendes lege/sykmelder.
•  Innen 7 uker etter første sykedag skal det avholdes et dialogmøte.
•  Innen 9 uker skal NAV ha rapport inkl forside om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker og utarbeidet oppfølgingsplan
•  I forkant av 26-ukers møtet sende inn oppfølgingsplan til NAV

Oppfølgingsplanen:
•  Skal beskrive hva som skal til for at den sykmeldte kan være helt eller delvis i jobb.
•  Evnt forklare hvorfor tilrettelegging er uaktuelt.

Unntak:
Med mindre det er åpenbart unødvendig, skal det utarbeides oppfølgingsplan og gjennomføres dialogmøter. Unntak vil gjelde for eksempel dersom arbeidstaker:

– høyst sannsynlig vil komme tilbake uten tilrettelegging, eller
– når det kan fastslås at arbeidstaker ikke vil være i stand til å komme tilbake i arbeid