Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Søknadsfrist
Fristen for å søke om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er 15. oktober. Søknadsfristen er absolutt, det er ikke mulig å levere søknad etter denne fristen.

Dersom du har har avløserutgifter etter 15. oktober, kan du etterregistrere disse innen 10. januar.

Frist for registrering av dyr som gir grunnlag for tilskudd
Grunnlaget for hvor store avløserutgifter du kan få refundert fastsettes ut fra gjennomsnittet av antall dyr foretaket ditt disponerer på telledatoene 1. mars og 1. oktober. Du må derfor registrere antall dyr foretaket har hatt både 1. mars (søknadsfrist 15. mars) og 1. oktober (søknadsfrist 15. oktober) selv om foretaket ikke kan få husdyrtilskudd for alle dyreslag.

For sau (født foregående år eller tidligere) og ammegeit er det antall dyr som foretaket disponerer 1. mars, som legges til grunn for tilskuddsgrunnlaget.

For disse dyreslagene legges antall slakta dyr registrert i Leveransedatabasen hos Landbruksdirektoratet til grunn for tilskuddet:

  • konvensjonelle og økologiske slaktegriser med slaktevekt på minst 34 kg
  • konvensjonelle gjess, kalkuner og ender
  • konvensjonelle og økologiske slaktekyllinger

Du må krysse av i søknaden for at du søker tilskudd for disse dyreslagene, innen søknadsfristen 15. oktober,

For kyllinger og kalkuner solgt som livdyr, legges antall solgte livdyr i løpet av året til grunn (søknadsfrist 15. oktober). Livdyr av kylling og kalkun som er solgt mellom 15. oktober og 31. desember, kan etterregistreres fram til 10. januar.

Maksimalt tilskuddsgrunnlag for avløser

Du kan maksimalt få refundert utgifter tilsvarende avløsertilskuddsgrunnlaget for inneværende søknadsår. Maksimalt avløsertilskuddsgrunnlag beregnes på bakgrunn av antall dyr foretaket ditt har disponert på de aktuelle telledatoene. Når du registrerer hvor mange dyr du har i det elektroniske søknadsskjemaet, vil det bli beregnet et foreløpig grunnlag. Det foreløpige grunnlaget vil være synlig for deg i søknadsskjemaet. Landbruksdirekoratet har laget et regneark der du kan legge inn hvor mange dyr du tror du vil ha 1. mars og 1. oktober, og regne ut hor mye du kan få i avløsertilskudd.

Hvordan søke?
I søknadsskjemaet fører du opp de utgiftene du veileder til søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid har hatt til avløsning ved ferie og fritid inneværende år. Dersom du har hatt lavere utgifter enn det som er beregnet å være ditt maksimale avløsertilskudd, kan du etterregistrere utgiftene du hadde mellom 16. oktober og 31. desember. Fristen for etterregistrering er 10. januar.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om vilkårene for tilskuddet og hvordan du søker i veileder til søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.