Landbrukstjenester Østfold SA

Nye vedtekter – vedtatt på årsmøtet 14/4-11:

Vedtekter for 

LANDBRUKSTJENESTER ØSTFOLD SA          

 

§ 1        Organisasjon. 

LANDBRUKSTJENESTER ØSTFOLD SA med org.nr. 971252855 er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar, vekslende kapital og medlemstall. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd for lagets gjeld. Lagets administrasjon ligger i RAKKESTAD kommune. 

§ 2      Formål.

Lagets hovedoppgave er å skaffe avløsning slik at medlemmene får regelmessig fritid, avlastning i onnetider og avløsning under sjukdom m.m.Laget kan også administrere/koordinere andre former for samarbeidstiltak, – maskinsamarbeid, håndverksarbeid, vedformidling, skogsarbeid, bygdeservice m.m.,– som kan være med å bedre medlemmene sitt driftsresultat, arbeidssituasjon og velferd. 

Det kan og være naturlig å yte andre tjenester som styrker landbruket, eller være utviklende for lokalmiljøet (generell bygdeutvikling.) 

§ 3      Ansvar.

Laget skal stå som arbeidsgiver for daglig leder og kan ansette avløsere og annen arbeidskraft med tilhørende arbeidsgiveransvar. Arbeidsgiveransvaret skal stå i forhold til arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. 

§ 4      Medlemskap/andeler.

Laget skal være åpent for medlemskap for brukere som har rett til refusjon av avløserutgifter og/eller har fått utbetalt produksjonstillegg etter forskrift om areal og kulturlandskapstillegg.  Hvert medlem (driftsenhet) tegner seg for en andel. Hver andel er pålydende kr 100,-, som innbetales kontant. Andelen forrentes ikke. Andelen kan overføres til nytt medlem (driftsenhet).

I tillegg kan styret fastsette en administrasjonsavgift. Administrasjonsavgiften kan være et fast beløp pr medlem eller et særskilt påslag (i prosent) på utført avløsning. 

§ 5      Anvendelse av årsoverskudd.

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer: 

 1. Godskriving av foretakets egenkapital.
 2. Etterbetaling ( jf. samvirkeloven § 27 ) til de medlemmer som har hatt samhandling med laget siste regnskapsår.   

§ 6      Rettigheter og plikter.

Hvert medlem har rett til hjelp for å få til avløserordninger best mulig tilpasset sine behov. Medlemmene må til enhver tid rette seg etter de lover og regler som gjelder for velferdsordningene. 

Når laget står som arbeidsgiver for arbeidstakerne og foretar utlønning av disse, forplikter hvert medlem å betale sine kostnader til rett tid. Hvert medlem har ansvar for at arbeidsmiljøet på bruket er i samsvar med gjeldende bestemmelser i arbeidsmiljøloven, og har plikt til å gi informasjon og opplæring til arbeidstakerne etter gjeldende krav i AML og KSL. 

Medlem som blir påført ansvarsskade, har selv det økonomiske ansvaret for egenandelen ved forsikringsoppgjøret. Skaden må være gjort av avløseren under arbeid på bruket.    

§ 7      Utmelding/Eksklusjon.

Medlemskapet er bindende fra innmeldingsdato.

Utmeldingsfristen er 3 måneder regnet fra den dagen utmelding kom frem til laget.  

Medlem som overtrer vedtektene eller bestemmelser gitt i medhold av disse eller på annen måte unnlater å oppfylle sine forpliktelser overfor laget, kan ekskluderes fra laget. Styret kan fremme slikt krav, de kan også fremme krav om erstatning for det tap laget er påført. Senest 8 dager før styret behandler saken, skal medlemmet varsles skriftlig og innen rimelig frist gis adgang til å uttale seg. Medlemmet kan anke styrevedtaket inn for årsmøtet. 

Ved utmelding/eksklusjon har medlemmet krav på å få tilbakebetalt andelsinnskuddet såfremt lagets økonomi gir rom for det. Innbetalt administrasjonsavgift blir ikke tilbakebetalt. Det kan heller ikke stilles krav om andel av lagets midler (formue). Utmeldt/ekskludert medlem kan ikke ha tillitsverv i laget. 

§ 8      Årsmøtet.

Årsmøtet er lagets øverste myndighet og holdes innen utgangen av april hvert år. 

Innkalling vedlagt sakliste, årsmelding, regnskap, årsplan og budsjett skal sendes medlemmene skriftlig med 14 dagers varsel. 

Saker som et medlem ønsker å behandle på årsmøtet, må være kommet skriftlig til styret 1 uke før møtet holdes. 

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller 1/3 av medlemmene krever det. 

Hvert medlem/driftsenhet har 1 stemme. Medlemmene kan representeres ved skriftlig fullmakt, men ingen kan møte med mer enn en fullmakt. 

Gyldig vedtak krever simpelt flertall, hvis ikke vedtektene i spesielle saker krever annet. Ved stemmelikhet avgjør møtelederens stemme utslaget, unntatt ved personvalg som blir avgjort ved loddtrekning. 

Det skal føres protokoll for årsmøtet. Protokollen underskrives av to medlemmer valgt av årsmøtet.

På årsmøtet skal følgende saker behandles:              

1.      Godkjenning av innkalling og sakliste.             

2.      Valg av møteleder og referent.             

3.      Valg av to medlemmer til å underskrive møteboka.             

4.      Styrets årsmelding.             

5.      Regnskap og revisjonsmelding.             

6.      Arbeidsplan for kommende år.             

7.      Budsjett for kommende år.             

8.     Godtgjørelse til tillitsvalgte             

9.     Valg:                                                                                                                           

– valg av leder for 1 år                                                                                                   

– valg av nestleder for 1 år                                                                                             

valg av styremedlemmer for 2 år                                                                                 

– valg av vararepresentantar til styret i nummerorden for 1 år                                          

– valg av revisor                                                                                                            

– valg av medlem og varamedlem til valgkomité.             

10.  Andre saker som er med i innkallingen. 

§ 9      Styret.

Laget ledes av et styre på 5 medlemmer som velges på årsmøtet. En av styremedlemmene skal være en ansatt som er oppnevnt av og blant de ansatte i laget. Den oppnevnte representanten kan ikke velges til leder eller nestleder. Styremedlemmene blir valgt  for 2 år om gangen. Hvert år er 2 av styrets medlemmer på valg, første gang etter loddtrekning. Styret holder møte så ofte lederen finner det nødvendig eller minst 3 av styrets medlemmer forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede og stemmer for. 

Har et styremedlem forfall, skal dette meldes fra til laget i god tid, så varamedlem kan innkalles. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme. Styret konstituerer seg selv. 

§ 9.1 Styrets oppgaver.

Styret skal lede lagets virksomhet i samsvar med vedtektene og de vedtak som årsmøtet fatter, og skal følge de instrukser som blir gitt av offentlig myndighet. Styret skal kartlegge, organisere og administrere all utleie/formidling av arbeidskraft slik at laget får tjenlige løsninger.

Styret er ansvarlig for at hele lagets virksomhet blir utført på en forsvarlig måte. 

Videre skal styret bl.a.: 

 1. Ha ansvar for at lagets økonomi er tilfredsstillende, og om nødvendig    fastsette en administrasjonsavgift. Forvalte lagets midler og legge frem forslag om bruk av disponible midler.
 2. Forberede og avgi innstilling i alle saker som skal forelegges årsmøtet.     Unntatt valgkomiteens oppgaver.
 3. Sørge for at regnskapet er forsvarlig ført og revidert etter gjeldende regler.
 4. Ha ansvar for lagets årsmelding.
 5. Utarbeide budsjett og arbeidsplan for kommende år.
 6. Ansette og avskjedige personale samt fastsette lønn og ordnede ansettelsesforhold.
 7. Ha ansvar for at kontoret har tilfredsstillende bemanning og at kunnskapene til enhver tid står i forhold til arbeidsoppgavene. Videre at arbeidsforhold og arbeidsmiljø er slik at det skaper grunnlag for effektivitet og trivsel.
 8. Arbeide aktivt for å utvikle laget videre, slik at medlemmene til enhver tid kan få de tjenestene de har behov for.
 9. Samarbeide med andre organ innen næringen for å utnytte ressursene best mulig, og for å styrke landbruket i lokalmiljøet.                       

Laget forpliktes ved underskrifter av styrets leder og et styremedlem. Styret kan meddele prokura. Det skal føres protokoll over styrets møter. Protokollen underskrives av de fremmøtte styremedlemmer. 

§ 10    Valgkomité.

Laget skal ha en valgkomité på 3 medlemmer som velges av årsmøtet. Valget gjelder for 3 år.  Hvert år går 1 medlem ut, første gang etter loddtrekning. Den som har sittet lengst fungerer som leder i komiteen. Det skal hvert år velges et varamedlem til valgkomiteen. 

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til alle valg som skal foretas på årsmøtet unntatt revisor. Revisor skal velges etter innstilling fra styret. Årsmøtet kan fastsette instruks for valgkomiteen.  

§ 11     Tvister.

Tvist mellom avløserlaget og et eller flere av lagets medlemmer som ikke blir løst i minnelighet, avgjøres ved voldgift.

Voldgiftsretten består av 3 medlemmer. Hver av partene velger et medlem og sorenskriveren i distriktet oppnevner lederen. Hvis en eller begge parter innen en frist fastsatt av styret ikke har oppnevnt sitt medlem, blir vedkommende medlem oppnevnt av sorenskriveren. 

Krav om voldgift må være kommet inn til styret innen 3 måneder etter at medlemmet har fått kjennskap til det forhold som begrunner kravet. 

Voldgiftsretten treffer også avgjørelse om saksomkostninger. 

§ 12    Vedtektsendring.

Endring i lagets vedtekter kan bare gjøres av årsmøtet. Det skal stå i innkallingen til årsmøtet hva endringen gjelder. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. I spesielle saker som skjerper medlemmenes plikter kreves 4/5 flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer teller ikke med i grunnlaget. 

§ 13    Oppløsning – Fusjon.

Vedtak om oppløsning eller fusjon blir gjort av årsmøtet. Til gyldig vedtak om oppløsning kreves 3/4 flertall av møtedeltakerne. Blanke stemmer teller ikke med i grunnlaget. Stemmeberettigede er i slike tilfelle de som har vært medlem av laget i minst ett år.Oppnår en ikke tilstrekkelig flertall på årsmøtet, kan nytt årsmøte innkalles med 14 dagers varsel. Gyldig vedtak krever da simpelt flertall fra de fremmøtte.  

Det årsmøtet som gjør vedtak om oppløsning velger et avviklingsstyre.For fusjon gjelder samme regler som ved oppløsning, unntatt valg av avviklingsstyre.  

Besluttes laget oppløst, skal alle forpliktelser dekkes først. Eventuelle gjenstående midler, etter dekking av gjeld, skal henstå i fem år i tilfelle et foretak med samme formål blir dannet, midlene vil da bli overdratt til nytt foretak. Mulig gjenværende formue fordeles mellom medlemmene i forhold til det enkelte medlems andel på oppløsningstidspunktet. 

Vedtektene er vedtatt av årsmøtet 14/4-2011 

Vedtektene er godkjent av Foretaksregisteret :___________